حجت الاسلام والمسلمين آقاي شريفي

پيوست شماره يك

آقاي دكتر يوسفيان

پيوست شماره دو

آقاي دكتر ابراهيمي

پيوست شماره هشت/دو

آقاي دكتر صحرايي

پيوست شماره هشت/ يك

آقاي دكتر موگهي

پيوست شماره هفت/دو

آقاي دكتر موگهي

پيوست شماره هفت/يك

خانم دكتر مومني

پيوست شماره چهار

خانم دكتر مومني

پيوست شماره شش

آقاي دكتر نوروزي

پيوست شماره چهار

حجت الاسلام والمسلمين آقاي حصاري

پيوست شماره سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳