موضوعات پیشنهادی (1)

شناسه محتوا : 23960

1395/10/07

تعداد بازدید : 46570

باسمه تعالی

گنجینۀ موضوعات

جهت دریافت فایل موضوعات کلیک فرمایید.

 

گردآوری وتدوین : سید حسین اسحاقی

فهرست مطالب

موضوعات پیشنهادی برای سطح 2و3و4 با هدف بنیادی ، توسعه ای یا کاربردی مشروط بر اخذ مصوبه از «کارگروه تخصصی امورپایان نامه های استان سطح 3و4»یا «شورای پژوهش واحد آموزشی سطح 2».................... . 1

یادآوری های مهم1  ....................   

عناوین و موضوعات پیشنهادی برای پژوهش در حوزه زن و خانواده4   .................... 

سایر موضوعات گرایشی در حوزه زن و خانواده21   .................... 

تربیتی، فرهنگی واجتماعی.  ....................   22

آسیب شناسی اجتماعی  ....................  . 44

موضوع : مسائل و امور حوزوی.  ....................  . 45

موضوع :  کلام جدید46  .................... 

موضوع :  قرآن وعلوم قرآنی وتفسیر.  ....................   56

موضوع :  معرفت شناسی. 119  .................... 

موضوع : کلام139  .................... 

موضوع : مهدویت  ....................  .. 197

موضوع : فرق ومذاهب وادیان.   ....................  217

موضوع : علم سیاست..  ....................   242

موضوعات ومسائل قابل برداشت از زیارت جامعه.  ....................   244

موضوع : حقوق. 251  .................... 

سایر موضوعات  كاربردي در حوزه فقه قضائي و.  ....................   267

موضوعات  معرفتی واندیشه ای.  ....................  . 289

موضوعات آیین زندگی :293  .................... 

مهدویت  ....................  .. 304

فقه وحقوق. 320  .................... 

موضوعات حقوق بین الملل:  ....................  323

حقوق خانواده و زنان:  ....................  325

حقوق جرم و جزا:  ....................  326

مدیریت بانکداری.  ....................  . 328

موضوعات تاریخ اسلام330  .................... 

اهلبیت شناسی.  ....................   335

موضوعات متفرقه.  ....................   335

 

 

یادآوری های مهم

قبل از هرچیز  ذکر چند نکته لازم است:

1. عناوین پیشنهادی فوق صرفا برای دادن سرنخ به محققین ارجمند است که با خلاقیت و تحقیقات تکمیلی آنها می تواند به عنوان اصلی تبدیل و مورد تحقیق و بررسی واقع شود. توجه داشاه باشیم که این موضوعات ومسائل پژوهشی از طرف معاونت پژوهش مصوب نشده است تا با اطمئنان کامل از تصویب قبلی اقدام شود  بلکه تنها در راستای مساعدت به طلاب ارجمند برای موضوع یابی وتغییرات لازم متناسب با سلیقه ونیازها ست .

2. قبل از انتخاب هر عنوانی، خواه مرتبط با عناوین پیشنهادی فوق باشد یا عنوان دیگری باشد، لازم است به خروجی آن توجه شود. مناسب است تحقیقات صرفا از لحاظ نظری ارزنده نبوده، بلکه خروجی آنها دارای ارزش کاربردی و عملی نیز باشد.

3. موضوعات منتخب تا آنجا که ممکن است  تغییر وتحول یافته  وبه موضوعات جدید وهمسو با نیاز وتوان هرطلبه ( دسترسی به منابع وبرخورداری از دانش لازم )  تبدیل شود با مرجع مصوب اعم از اساتید راهنما و معاونان پژوهشی استان ، معاونان پژوهشی  واحدهای آموزشی و واحد پایان نامه ها  رایزنی وهماهنگی لازم صورت پذیرد .

 4.قبل از هرچیز ، شایان ذکر است این موضوعات به معنای موضوعات مصوب حوزه خواهران نیست تا با رویت آن بلافاصله طلاب به گمان مصوبه بودن اقدام نمایند بلکه تنها یاریگر خواهران طلبه در پرداختن به این موضوعات وموضوعات مشابه و گرفتن مصوبه از« کارگروه تخصصی امور پایان نامه های استان »برای سطح 3 و 4یا «شورای پژوهشی واحدهای آموزشی »برای سطح 2 است . بنابراین ،این موضوعات  پس از اطمئنان ازتکراری نبودن باید از طریق کارگروه تخصصی امور پایان نامه های استان و شورای پژوهش واحدهای آموزشی مصوب شود و تنها کمکی به محققین است نه موضوعات مصوب و احیانا مطالبات بعدی !

با این یادآوری  می توانند متناسب با اقتضائات بومی یا ملی هر یک از موضوعات را تغییر داده ومتناسب با برداشت خود آنها را ارایه و به تصویب برسانند

 قابل تذکار مجدد است که این موضوعات تنها تلنگری ذهنی برای طلاب است باید خود پی گیری نمایند تا تکراری نباشد و یقین بیابند که  قبل از آنان طلاب دیگر به این موضوع نپرداخته باشند .

5.ناگفته نماند  مسئله پژوهشی باید درطول تحصیل با خواندن مقالات ومتون علمی گاهی نگاه عینی به واقعیات ، مباحثه با دوستان ویا حتی شنیدن مطلبی از رسانه ها درذهن اوشکل گیرد ودغدغه شود در آن حال بهترین حالت از انتخاب موضوع خواهد بود . درصورتی که طلاب این مقدمات را نپیمایند ممکن است این موضوعات پیشنهادی اندک کمکی به طلاب در این راستا باشد.

متاسفانه گاهی مشاهده شده ارایه موضوعات پیشنهادی مطالباتی ازسوی طلاب به همراه داشته است واین امر باعث شده تا مدتها همکاران ستادی از معرفی موضوعات قابل استفاده خودداری کرده اند.

درمجموع بی تردید موضوعات قابل استفاده با هدف بنیادی ، توسعه ای وکاربردی فراوان در این گنجینه موضوعات قابل وصول است که انشاء الله با همت متعالی و نگاه تیز بین آنان در بوته  انتخاب وطی مراحل تصویب خواهی قرار می گیرد و دعای خیر آنان بدرقه راه ره پویان خدمت به پژوهشگران مکتب اهل بیت (ع) خواهد شد . ان شاء الله

جهت دریافت فایل موضوعات کلیک فرمایید.