اخبار - دفاعيات

 • یزد جلسه دفاع از پایان نامه

  یزد جلسه دفاع از پایان نامه

  1398/09/11
  جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع «روش الگویی در تربیت نوجوان در سیره معصومین» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) برگزار شد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فریده سرخی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فریده سرخی

  1398/09/07
  پانصد و سی و چهارمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان همدان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فریده سرخی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « راه های نفوذ تفکر التقاطی در تفسیر قرآن » امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم رقیه عسگری

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم رقیه عسگری

  1398/09/07
  پانصد و سی و سومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان همدان برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « رقیه عسگری» از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « مستندات قرآنی مباحث اعتقادی مناظرات امام رضا(ع)» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سمیه جمالی ندامانی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سمیه جمالی ندامانی

  1398/09/07
  پانصد و سی و دومین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « سمیه جمالی ندامانی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « نقش قران بر گسترش روابط اجتماعی با تأکید بر آیه 61 سوره نور» امتیاز خیلی خوب را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم لیلی منوچهری شاهعلی بیگلو

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم لیلی منوچهری شاهعلی بیگلو

  1398/09/07
  پانصد و سی و یکمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « لیلی منوچهری شاهعلی بیگلو» از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « راه های گسترش عفاف در جامعه از دیدگاه آیات و روایات» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا یونسی حسی کندی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا یونسی حسی کندی

  1398/09/07
  پانصد و سی امین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زهرا یونسی حسی کندی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « بررسی ناسازگاری محرمات با طبیعت و سلامت انسان از منظر قرآن و روایات » امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم مریم تاتا

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم مریم تاتا

  1398/09/07
  پانصد و بیست و نهمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان مازندران برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « مریم تاتا» از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « نقش زنان در ایجاد و تحکیم عفت عمومی از دیدگاه قرآن و روایات» امتیاز خوب را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا مرتضوی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم زهرا مرتضوی

  1398/09/07
  پانصد و بیست و هشتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « زهرا مرتضوی » از طلاب سطح سه رشته تفسیر علوم و قرآن با عنوان « علل انحراف خواص و راهکارهای جلوگیری از انحراف آنها از منظر آیات و روایات» امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فرزانه سادات دولت آبادی آرانی

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم فرزانه سادات دولت آبادی آرانی

  1398/09/07
  پانصد و بیست و هفتمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت حضوری برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « فرزانه سادات دولت آبادی آرانی » از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « بررسی تطبیقی دیدگاه سید مرتضی و مشهور اصولیون در حجیت خبر واحد » امتیاز عالی را به خود اختصاص داد.
 • مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سمیه احمدیان زاده

  مرکزآموزشهای غیر حضوری - جلسه دفاعیه سرکار خانم سمیه احمدیان زاده

  1398/09/07
  پانصد و بیست و ششمین جلسه دفاعیه طلاب مرکز آموزش های غیر حضوری در محل مرکز آموزش های غیر حضوری به صورت ویدئو کنفرانس با استان آذربایجان غربی برگزار شد. پایان نامه سرکار خانم « سمیه احمدیان زاده» از طلاب سطح سه رشته فقه و اصول با عنوان « بررسی مبانی فقهی حمایت از زوجه در قانون جمهوری اسلامی» نیازمند اصلاح تشخیص داده شد لذا طلبه می بایست بعد از انجام اصلاحات مجددا در جلسه دفاع حضور یابند.