به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)گرگان نشست پژوهشی باعنوان (نقش حجاب درحفظ نشاط عاطفی وروانی درچارچوب خانواده)درمکان این مدرسه برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا (س)نشست علمی با موضوع سیره علمی و عملی امام صادق (ع)در این مدرسه برگزار گردید.

«خانم مژگان ثقفی»، معاون پژوهش مدرسه علمیه کوثر(س) خاتم از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع «امربه معروف ونهی ازمنکر مهربانی یا دخالت مدنی» در این مدرسه خبر داد.

                       

 

         

r انجمن ها کانون ها هسته ها شوراl