اخبار - برترین های علامه حلی

 • خانم عطيه محتجبي از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم عطيه محتجبي
  مدرسه علميه :مدرسه علميه مشکات انديشه
  گرايش علمي :علوم انساني )مرتبط با حوزه دين(
  رتبه :شایسته تقدیر
  سطح:دو
  امتياز:75
 • خانم افسانه قرباني از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم افسانه قرباني
  مدرسه علميه :مدرسه علميه کوثر تهران
  گرايش علمي :تفسير و علوم قرآني
  رتبه :شايسته تقدير
  سطح:دو
  امتياز:75.25
 • خانم مرضيه مظفري از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم مرضيه مظفري
  مدرسه علميه :مدرسه علميه الزهرا )س(
  گرايش علمي :فقه و حقوق اسلامي
  رتبه : شايسته تقدير
  سطح:دو
  امتياز:75.25
 • خانم سيده زهرا موسوي از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم سيده زهرا موسوي
  مدرسه علميه :مدرسه علميه حضرت حجت)عج( تهران
  گرايش علمي :اخلاق و تربيت
  رتبه : شایسته تقدیر
  سطح:دو
  امتياز:75.5
 • خانم زهرا خدابنده لو از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم زهرا خدابنده لو
  مدرسه علميه :مدرسه علميه امام حسن مجتبي)ع( تهران
  گرايش علمي :فقه و حقوق اسلامي
  رتبه : شايسته تقدير
  سطح:دو
  امتياز:75.55
 • خانم مهديه فرخ از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم مهديه فرخ
  مدرسه علميه :مدرسه علميه مشکات
  گرايش علمي :فقه و حقوق اسلامي
  رتبه :شايسته تقدير
  سطح:دو
  امتياز75.75
 • خانم فاطمه حسيني از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم فاطمه حسيني
  مدرسه علميه :مدرسه علميه مشکات انديشه
  گرايش علمي :فلسفه و منطق
  رتبه : شايسته تقدير
  سطح:دو
  امتياز77
 • خانم سكينه كربلايي از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم سكينه كربلايي
  مدرسه علميه :مدرسه علميه حضرت عبدالعظيم حسني)ع(
  گرايش علمي :علوم انساني )مرتبط با حوزه دين(
  رتبه :شایسته تقدیر
  سطح:یو
  امتياز:76.25 • خانم نسرين نوري از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم نسرين نوري
  مدرسه علميه :مدرسه علميه کوثر ورامين
  گرايش علمي :علوم حديث و درايه
  رتبه : شایسته تقدیر
  سطح: دو
  امتياز:77
 • خانم زينب تيموري از تهران

  1394/03/04
  نام پژوهشگر:خانم زينب تيموري
  مدرسه علميه :مدرسه علميه الزهرا)س( ري
  گرايش علمي :اصول فقه
  رتبه:سوم
  سطح:دو
  امتیاز:80.25


تعداد: 72