جوایز گروه های برتر چهارمین جشنواره پژوهش گروهی رشد

شناسه خبر : 22525

1394/09/02

تعداد بازدید : 704

 جوایز گروه های برتر چهارمین جشنواره پژوهش گروهی رشد

جوایز گروه های برتر چهارمین جشنواره پژوهش گروهی رشد

ردیف

عنوان

برگزیده اول (ریال)

برگزیده دوم (ریال)

 

برگزیده سوم (ریال)

شایسته تقدیر (ریال)

1

رشد میدانی سطح 2 و 3

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

2

رشد کتابخانه ای سطح 3

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

3

رشد کتابخانه ای سطح 2

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

4

استاد راهنمای رشد میدانی سطح 2 و 3

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

5

استاد راهنمای رشد

 کتابخانه ای سطح 2 و 3

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

اخبار مرتبط