نقش والدين در شكل گيري شخصيت فرزند در مراحل سه گانه تربيتي با رويكرد ديني

شناسه محتوا : 31561

1398/11/16

تعداد بازدید : 88

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوي تربيت فرزند براساس آموزه هاي ديني است. از آنجا كه الگوهاي موجود وابسته به فرهنگ است، ارايه الگوي تربيت فرزند براساس آموزه هاي ديني ضرورت مي يابد. روش تحقيق پژوهش از نظر چگونگي گردآوري اطلاعات، روش كتابخانه اي و به شيوه «توصيفي-تحليلي» براي مطالعات استنباطي اسلامي ديني است. اين الگو از ده مولفه (تكريم، محبت، عدالت، صداقت، نظارت و كنترل، سيادت، تعظيم، تاديب، اقتدار، وزارت) تشكيل شده است. اين مؤلفه ها به جهت تاييد روايي محتوا بوسيله 12 نفر از خبرگان ارزيابي شده است. بنابراين از نگاه كارشناسان خبره اسلامي، مؤلفه هاي استخراج شده در زمينه الگوي تربيت فرزند (با رويكرد ديني اسلامي) مطابقت قابل قبول با آموزه هاي ديني اسلامي دارد. برخي از مؤلفه ها عمومي هستند كه بايد در تمام مراحل تربيت فرزند رعايت شوند و برخي ديگر اختصاصي. به اين معنا كه مختص بعضي از مراحل تربيت فرزند هستند. مؤلفه هاي عمومي: (تكريم، محبت، عدالت، صداقت، نظارت و كنترل) مؤلفه هاي خصوصي: (سيادت، تعليم، تأديب، اقتدار، وزارت). اين الگو سه تا دوره هفت ساله دارد كه مؤلفه ها و ويژگي هاي هر دوره با بقيه دوره ها فرق مي كند. مؤلفه هاي هفت سال اول: (تكريم، محبت، عدالت، صداقت، نظارت و كنترل) بعلاوه (سيادت) مؤلفه هاي هفت سال دوم: (تكريم، محبت، عدالت، صداقت، نظارت و كنترل) بعلاوه (تعليم و تاديب، اقتدار) مؤلفه هاي هفت سال سوم: (تكريم، محبت، عدالت، صداقت، نظارت و كنترل) بعلاوه (تعليم، اقتدار، وزارت) ويژگي هاي دوره اول: هفت سال نخست زندگي «مرحله خود مداري، دوران سيادت و فرمانروايي دوران لطافت و معصوميت، دوران جست و خيز بازي، دوران پايه ريزي شخصيت فرزندان است. ويژگي هاي دوره دوم: هفت سال دوم مرحله فرمانبرداري، دوران تعليم و تأديب، دوران نهادينه كردن فضايل اخلاقي، دوران مدرسه، دوران بلوغ فكري و جنسي است. ويژگي هاي دوره سوم: هفت سال سوم مرحله وزارت، شكوفايي استعداد، مرحله خودمديري و دوران وزارت و ملازمت، دوران فراگيري احكام و معارف اسلامي و دوران هويت يابي است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : مطالعات اسلامي زنان
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه