بررسي حوزه هاي معنايي رسول و نبي در قرآن

شناسه محتوا : 29300

1398/02/11

تعداد بازدید : 25

در مباحث لغت شناسي دريافت مفهوم صحيح كلمات و شناخت كلماتي كه ترادف معنايي يا شكلي با آن لغات دارند، اصل اوليه كار به حساب مي آيد. در مورد لغاتي كه در حوزه دين كاربرد دارند نيز همينگونه است. در قرآن كريم، آيات بسياري در مورد زندگاني پيامبران مطالبي پيرامون نبوت و رسالت آنها وجود دارد. شناخت اين آيات و تفسير و تجميع آنها تحت عناوين كلي، ما را با اهداف نبوت و رسالت آشنا ميكند. همچنين بررسي وظايف رسول و نبي يا شايستگيهاي هر يك از اين دو مقام با بررسي حوزههاي معنايي اين دو واژه در قرآن كريم ممكن ميشود.اين تحقيق با اصل قرار دادن آيات قرآن كريم به عنوان منبع دريافت مفاهيم الهي و با بهرهمندي از احاديث گهربار ائمه اطهار عليهم السلام در كنار استفاده از سخنان متكلمين و لغويون سعي كرده كه در قالب تحليلي و با روش كتابخانه اي به شناخت حوزه هاي معنايي رسول و نبي در قرآن بپردازد.پايان نامه در سه فصل كلي به نگارش در آمده و فصل اول آن، كليات است كه شامل گفتاري در باب سابقه معناشناسي و گفتارهايي در مفهوم شناسي واژگان نبي و رسول است. فصل دوم به بررسي معنا شناسي اين دو واژه در آيات قرآن اختصاص دارد و فصل سوم به تحليل تفاوت هاي رسول و نبي از ديدگاه لغويون، مفسران، محدثين و متكلمين مي پردازد و در نهايت نظرات مختار ارائه مي گردد. آنچه به عنوان برآمد اين تحقيق مي توان ارائه كرد عدم ترادف معنايي واژاگان رسول و نبي در قرآن كريم است. در واقع حيثيت متفاوت هر كدام، سبب عدم اشتراك آنها شده است. حيثيت نبي دريافت خبر از جانب خداوند است و حيثيت رسول، ابلاغ آنچه مأمور به تنفيذ و اجراي آن است مي باشد. از همين روي واژه رسول داراي وسعت معنايي هم از جانب مرسَل و هم از جانب مرسِل است. همچنين نبوت، اساس رسالت بوده و هر رسول لزوماً در مرحله اول دريافت كننده وحي از جانب خداست و با پايان يافتن نبوت رسالت نيز خاتمه يافته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه