احكام اجير از ديدگاه فقه اماميه

شناسه محتوا : 29153

1397/12/09

تعداد بازدید : 71

چكيده : امام علي عليه السلام : «گناهاني كه بخشيده نمي¬شود؛ ظلم و ستم بندگان به يكديگر است» خداوند روز جزا در مقام قضا و موقع احقاق حقوق مظلومان و كيفر ستمكاران، به عزت و جلال خود سوگند ياد كرده است كه از ظلم هيچ ظالمي بدون بررسي و سنجش از دادگاه عدلش نگذرد و آن را ناديده نگيرد، هر چند آن ظلم كوچك و ناچيز باش. مثل آنكه شخصي به ناحق، كف دست خود را بر كف ديگري بكوبد تا بدين وسيله او را از حقش بازدارد و خداوند حقوق ضايع شده افراد را به طور كامل استيفاء مي¬كند تا از كسي نزد ديگري مظلمه¬اي باقي نماند . از آنجا كه رسيدگي به حقوق مردم و ممنوعيت دست¬اندازي به حقوق ديگران، از جمله مباحث مهمي است كه در اسلام به آن اهتمام ويژه اي داده شده و قوانين و نصوص و احكام بيشماري در اين باب مطرح شده است از اين رو فرصت را غنيمت شمرده و مبحثي را كه ريشه در احقاق حقوق افراد دارد، مطرح نموده و از زواياي احكام تكليفي و وضعي به آن نظر شده است. در اهميت اين موضوع جا دارد حديثي از پيامبر اكرم صل ا... عليه و آله نقل شود كه فرمود: «ظلم كردن در مزد اجير از گناهان كبيره است» . اجاره اشخاص كه يكي از اقسام اجاره مي¬باشد چون به نوعي احكام آن جهت احقاق حقوق اشخاص مي¬باشد اهميت فراواني در اين باب فقهي پيدا مي¬كند و لذا در اين مجموعه تحقيقي در خود گنجايش اين تحقيق در فصل مجزا به ابعاد آن پرداخته شده است آنچه در اين نوشتار تقديم شده است تنها بخشي از مباحث مربوط به اجير در حد ظرفيت اين تحقيق و توان و البته فرصت محدودي كه در تكميل و ارائه مطالب در اختيار محقق بوده است، مي¬باشد كه اميد است پژوهشگران در اين عرصه به تكميل و تدوين شايسته تر و پربارتري در اين زمينه اقدام نمايند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : خوزستان
  • : اهواز
  • : خوزستان - اهواز - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه