بررسی تطبیقی مدینه فاضله ی افلاطون با مدینه ی فاضله ی مهدوی

شناسه محتوا : 28990

1397/12/04

تعداد بازدید : 130

: مدينه فاضله همان شهر يا بَلَد يا جامعه اي است كه سرشار از عالي ترين درجه سعادت براي بشر باشد و او را به سمت كمال مطلق هدايتگري كند و انسان در اين جامعه به عدالت و كرامت حقيقي دست يابد. اركان مدينه فاضله افلاطون عبارتند از حاكم و محكوم و در مدينه فاضله مهدوي قرآن، سنت و فطرت انسان پايه ها و رُكن مدينه را تشكيل مي دهند. مباني مدينه فاضله افلاطون،؛ دانايي، خويشتن داري،شجاعت و عدالت است در حالي كه مباني مدينه فاضله مهدوي؛ رسيدن به عبوديت، سعادت ، امنيت و عدالت و بسياري از شاخصه هاي ممتاز در سطوح مختلف را شامل مي شود.انواع مدينه فاضله افلاطون شامل چهار نوع است: 1-اليگارشي 2-دموكراسي3-استبدادي4-تيموكراسي. و انواع مدينه در اسلام شامل شش نوع است: 1-مدينه ضروري 2-مدينه نذالت 3-مدينه خست 4-مدينه كرامت 5-مدينه تغلب 6-مدينه حريت(يا فاضله). اما هدف از تشكيل و فلسفه مدينه فاضله از هر دو ديدگاه به صورت جداگانه به اين صورت به دست آمد كه هدف از تشكيل مدينه فاضله از ديدگاه افلاطون روي كار آمدن فيلسوفان و حاكميت آنها بر جامعه براي برپايي عدالت است و اين در حالي است كه مدينه فاضله مهدوي به دنبال رساندن بشر به كمال و سعادت واقعي و حكومت حضرت مهدي و امامان معصوم كه وارثان اصلي حكومت در زمين هستند را شامل مي شود، آنچه از آن تعاليم ديني تعبير مي كنيم در زندگي، دخيل هستند و در سعادت و كمال دنيوي و اخروي ما تاثير مستقيم داشته و از اهداف تشكيل مدينه فاضله مهدوي به شمار مي آيد . روش تحقيق اينجانب كتابخانه اي بوده و روش توصيفي، تطبيقي را به كار برده ام. از جمله منابع مورد استفاده ام: كتاب چشم اندازي به حكومت مهدي نوشته نجم الدين طبسي، تاريخ فلسفه فرديك كاپلستون ترجمه جلال الدين مجتبوي ، خداوندان انديشه سياسي مايكل فاستر و ... بوده است . چنين به نظر مي رسد كه ؛ با وجود شباهت هايي كه در دو ديدگاه افلاطون و مهدوي وجود دارد، تفاوت اساسي انديشه هاي افلاطون و انديشه مهدوي در دنيوي بودن صرف نگاه افلاطون و دنيوي – اخروي بودن نگاه مهدويت به منزله مدينه فاضله مي باشد. اميد است تحقيق حاضر زمينه ساز تحقيقات كامل تر بعدي براي ساير دانشجويان و طلاب در اين زمينه را فراهم نموده باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : همدان
  • : همدان
  • : همدان - همدان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک - سطح سه