بررسي مستندات حقوق فرزندان از ديدگاه فقه اماميه

شناسه محتوا : 28321

1397/05/23

تعداد بازدید : 89

از ديدگاه قرآن هدف آفرينش بشر رسيدن او به كمال است كه اين مهم در گرو كسب كرامت به دست ميآيد. انسان استعداد رسيدن به كمالات و مقام خليفه اللهي را دارد كه با تربيت حقيقي او امكانپذير است. خانواده از مهمترين محيطهاي شكوفايي استعدادهاي فرزندان است و روابط والدين با آنها عنصر اساسي رشد و تربيت فرزندان در تمام ابعاد وجودي آنهاست. امروزه يكي از مشكلات خانواده ها در روابط والدين با فرزندان عدم توجه آنها به تربيت و پرورش فرزندان است كه اين امر ناشي از عدم شناخت آنها از جايگاه فرزندان و وظايفشان در برابر آنان است. از اين رو اين پژوهش بر آن است كه با بهره گيري از آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع)، كه مفسر و عدل آيات قرآن هستند، وظايف والدين را در مقابل فرزندان بررسي، و فرمانهايي را استخراج كند كه در كيفيت تربيت فرزند مؤثر است؛ اين فرمانها شامل حقوق واجب و مستحب و حقوق فرزندان بر مادر و حقوق فرزندان بر پدر است كه مراحل پيش از تولد و پس از آن را در بر ميگيرد. از رهيافتهاي مهم اين پژوهش اين است كه با اجراي فرمانهاي الهي كه توسط آيات و روايات متعدد و ائمه معصومين (ع) به ما رسيده است مي‌توان خانواده را براي زن و مرد با آرامش و مودّت و رحمت همراه ساخت و آن‌ها را در جهت تربيت فرزنداني سالم و ساختن جامعه اي سالم ياري داد. اين محبت همراه با اجراي ديگر فرمانهاي الهي موجب استحكام خانواده و كاهش تنشهاي موجود در آن ميشود.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : بوشهر
  • : بوشهر
  • : معصوميه