کارنامک فعالیت شوراهای علمی پژوهشی

شناسه محتوا : 23935

1395/10/04

تعداد بازدید : 261

کارنامک فعالیت شوراهای علمی پژوهشی

مشخصات اعضای شوراهای علمی –پژوهشی مدیریت استانی با عنوان « کارنامک دانشوری اعضای شورای علمی پژوهشی استانی»به منظور اطلاع رسانی از سوابق تحصیلی، اجرایی، تدریسی، علمی، پژوهشی، امتیازات و آثار منتشره  با هدف ارتقای سطح کیفی شوراها با ایجاد رقابت در شناسایی، جذب و معرفی نیروهای موثرتر، توانمندتر و کارآمدتر که به پیوست درمراحل متعدد پیام می گردد، در پایگاه پویش –فضای شوراهای علمی –پژوهشی –قسمت اطلاعات شورا با عنوان « کارنامک های دانشوری اعضای محترم شوراهای علمی پژوهشی مدیریت های استانی » بارگذاری می گردد.

درضمن یادآوری شود؛ متقاضیان در خواست تکمیل یا اصلاح اطلاعات اعضای شورای علمی –پژوهشی، مدارک و اطلاعات جدید را توسط معاونان محترم پژوهش استانی جهت اصلاح به اطلاع سرپرست شو راهای علمی –پژوهشی استانی برسانند.

مطالب مرتبط