بخش نامه 1373 هم سان­ سازی صورت جلسات 1373

شناسه محتوا : 23594

1395/07/13

تعداد بازدید : 251

 

1373الف94   مورخ 17/03/1394

در پی درخواست برخی از استان­ها و به منظور همسان­سازی صورت جلسات شوراهای علمی- پژوهشی مدیریت های استانی، کاربرگ صورت جلسه ،به پیوست، حضورتان ارسال می گردد که مقتضی است از این تاریخ به بعد صورت جلسات؛ منحصرا در این کاربرگ تکمیل گردد.

 

جهت دریافت صورت جلسه کلیک فرمایید

                                                                                                                                                  

بسمه‌تعالی

«صورت‌جلسه برگزاری شورای علمی- پژوهشی استانی»

استان:................................تاریخ تکمیل:........................... نام تکمیل کننده....................             تلفن تکمیل کننده:.....................................

 

 

الف) دستورات جلسه: 1-                            2-                                 3-                                 4-

ب) حاضرین:......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ج) غائبین:..........................................................................................................................................................................

د) مدیر جلسه:............................................تاریخ جلسه:.............................ساعت شروع:......................ساعت پایان:........................مکان جلسه:..........................

ه) دبیر جلسه :

و) موضوعات طرح شده:

1-

2-

3-

4-

ز) پیشنهادات جدید و نوآورانه اعضای شورا ( همسو با نیازها)

ح) مشروح مصوبات:*

ردیف

عناوین مصوب

زمان  اجرا

مسئول اجراء

نتایج و تاریخ اجرای موصوبات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

*موضوعات مذاکراتی که در پایان تصویب شده است ذکر نمایید.

 

ز) تعیین دستور جلسه و نشست آینده:

1-

2-

3-

ح)  نام و امضاء اعضای حاضر  :