بخشنامه 8236 معرفی شوراهای علمی - پژوهشی برتر سال 93

شناسه محتوا : 23593

1395/07/13

تعداد بازدید : 347

8236/94الف در تاریخ  26/12/1394

ضمن تقدیر از تلاش های متفکرانه و مدبّرانه اعضای محترم شوراهای علمی–پژوهشی استانی در راستای ساماندهی برنامه ها و فعالیت های پژوهشی پژوهشگران ،  شوراهای برتر سال 93 که براساس شاخصه های تعریف شده، انتخاب شده اند، به ترتیب به عنوان اول تا سوم به شرح زیر معرفی می گردند:

1.استان کردستان با امتیاز 748

2. استان تهران با امتیاز   618  

3.استان کرمان با امتیاز   554 

امید است با اهتمام متعالی اعضای محترم شوراها شاهد رشد بیشتر و تحولات در ارتقای برنامه های پژوهشی استان ها باشیم.

مطالب مرتبط