وضعیت انجمن های پژوهشی

شناسه خبر : 26217

1395/02/09

تعداد بازدید : 564

وضعیت انجمن های پژوهشی

 

وضعیت انجمن های پژوهشی

نام استان

نام شهرستان

نام مدرسه

سطح

تشکل دارد /ندارد

وضعیت فعالیت

 آذر شرقی

تبريز

مؤسسه آموزش عالي حوزوي الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

اصفهان

اصفهان

مركز تخصصي تفسير و علوم قرآني فاطمه الزهرا(س)

سه

دارد

غیر فعال

اصفهان

اصفهان

مركز تخصصي فقه و  اصول النفيسه

سه

دارد

فعال

اصفهان

اصفهان

مؤسسه آموزش عالي حوزوي مجتهده امين

سه

دارد

فعال

اصفهان

شاهين شهر

مركز تخصصي تفسير و علوم قرآني نرجس خاتون(س)

سه

دارد

فعال

البرز

کرج

موسسه آموزش عالی حوزوی زینبیه

سه

دارد

فعال

چهارمحال

شهركرد

مركز تخصصي تفسير و علوم قرآني فاطميه

سه

دارد

فعال

خوزستان

اهواز

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

خوزستان

بندرامام خميني

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی امام خمینی(ره)

سه

دارد

فعال

خوزستان

دزفول

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی الزهرا(س)

سه

دارد

غیر فعال

خوزستان

شوشتر

مرکز تخصصی فقه و اصول امام هادی(ع)

سه

دارد

تازه تاسیس

سمنان

دامغان

مؤسسه آموزش عالي حوزوي فاطميه

سه

دارد

فعال

سمنان

سمنان

موسسه آموزش عالی حوزوی عصمتيه

سه

دارد

فعال

سمنان

شاهرود

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی امام جعفر صادق(ع)

سه

دارد

فعال

سيستان

زاهدان

مؤسسه آموزش عالي حوزوي نرجس(س)

سه

دارد

نیمه فعال

فارس

شيراز

مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانة النبی(ص)

سه

دارد

غیر فعال

فارس

شيراز

مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانة النبی(ص)

سه

دارد

غیر فعال

فارس

شيراز

مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانة النبی(ص)

سه

دارد

غیر فعال

قزوين

قزوين

مؤسسه آموزش عالي حوزوي كوثر

سه

دارد

فعال

قم

آران و بيدگل

مرکز تخصصی تفسير و علوم قرآني زينب كبري(س)

سه

دارد

فعال

كردستان

بيجار

مدرسه علمیه سطح سه فاطمه الزهراء (س)

سه

دارد

فعال

كردستان

قروه

مدرسه علميه سطح سه الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

كرمان

رفسنجان

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی زینب کبری(س)

سه

دارد

فعال

كرمان

كرمان

مؤسسه آموزش عالي حوزوي فاطميه

سه

دارد

فعال

گلستان

گرگان

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

گلستان

گرگان

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

گلستان

گرگان

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

گیلان

رشت

مرکز تخصصی فقه و اصول ریحانه النبی(س)

سه

دارد

فعال

لرستان

خرم آباد

مركز تخصصي زينبيه

سه

دارد

فعال

مازندران

بابل

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

مازندران

تنكابن

مركز تخصصي فقه و اصول زينب كبري(س)

سه

دارد

فعال

مازندران

جويبار

مركز تخصص ريحانه الرسول

سه

دارد

تازه تاسیس

مازندران

ساری

مرکز تخصصی نورالزهراء(س)

سه

دارد

فعال

مرکزی

اراك

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س)

سه

دارد

فعال

مرکزی

ساوه

مدرسه علميه ريحانه الرسول

سه

دارد

غیر فعال

هرمزگان

بندرعباس

مؤسسه آموزش عالي حوزوي فاطمه معصومه(س)

سه

دارد

فعال

همدان

همدان

مؤسسه آموزش عالي حوزوي فدك

سه

دارد

فعال

همدان

همدان

مؤسسه آموزش عالي حوزوي فدك

سه

دارد

غیر فعال

یزد

اردكان

مركز تخصصي فقه و اصول فاطمه الزهرا(س)

سه

دارد

غیر فعال

یزد

ميبد

مرکز تخصصی فقه و اصول حضرت زهرا(س)

سه

دارد

غیر فعال

یزد

يزد

مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین(ع)

سه

دارد

غیر فعال

 

    اخبار مرتبط