آثار اجتماعي عفاف و حجاب از منظر قرآن و روايات

شناسه محتوا : 35121

1399/06/26

تعداد بازدید : 2

چكيده : يكي از دستورات اساسي و بسيار مهم دين مبين اسلام ، حجاب و پوشش مناسب است . اسلام به عنوان آخرين دين الهي ، براي حفظ حريم فرد و جلوگيري از انحرافات اجتماعي ، احكام خاصي را در اين باره وضع كرده است كه تنها اختصاص به زنان ندارد و شامل مردان نيز مي شود .توجه بسيار آيات قرآن و روايات معصومين (ع) نشان از اهميت بي حد و حصر اين مسأله در اسلام دارد ؛ چرا كه بدون آن انسان در مسير اعتدال قرار نگرفته و به سعادت حقيقي خود نائل نخواهد شد . پژوهش حاضر با موضوع آثار اجتماعي عفاف وحجاب از منظرقرآن و روايات انجام گرديد . هدف از انجام اين تحقيق ، برداشتن گامي در راه اعتلاي يكي از ضروريات اسلام ، يعني موضوع حجاب و بررسي آثار اجتماعي فرهنگي، اجتماعي سياسي واجتماعي اقتصادي آن درجامعه بود . روش انجام اين تحقيق ، كتابخانه اي و از طريق مراجعه به كتب تفاسير بود كه سعي شد با استفاده از نرم افزار و مراجعه به كتابخانه هاي متعدد تا حد توان از كتاب هاي موجود در اين زمينه استفاده شود . در ابتدا كليات پژوهش بيان شده سپس به بررسي آثار اجتماعي فرهنگي عفاف و حجاب از ديدگاه قرآن و روايات ، آثاراجتماعي سياسي عفاف و حجاب از ديدگاه قرآن و روايات و آثار اجتماعي اقتصادي عفاف و حجاب از ديدگاه قرآن و روايات پرداخته شده است .و در پايان راهكارهايي براي پيشگيري از ترويج فرهنگ بي حجابي و نتيجه تحقيق بيان گرديده است . كليد واژه ها : حجاب ، عفاف ، پوشش ، آثار اجتماعي، قرآن ، روايات
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه