تاثير اعتقاد به توحيد بر سلامت انسان در آيات و روايات

شناسه محتوا : 31236

1398/07/12

تعداد بازدید : 57

چكيده هدف اين پژوهش بررسي اعتقاد به توحيد با سلامت انسان از ديدگاه آيات و روايات مي باشد. سلامتي يكي از موضوعاتي است كه همواره در طول تاريخ بشر مطرح بوده است و به نوعي با تاريخ آفرينش انسان گره خورده است. صاحبنظران و روانشناسان به اين امر معتقدند كه ارتباط معنوي با خدا بسياري از مشكلات و گرفتاري هاي جسمي و روحي و اجتماعي انسان ها را رفع مي كند. اسلام نيز سلامتي را به عنوان يكي از نيازهاي اساسي براي بقاي نسل، حفظ حيات طيبه و رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي انسان ها مطرح كرده است و آن را به اشكال مختلف در آيات و روايات ذكر نموده است. روش مورد استفاده دراين پژوهش كتابخانه اي است . كليه اسناد يا آثار مربوط به موضوع شامل نوشتاري(كتاب ها ، مقالات و...) و غيرنوشتاري(سايت ها) مي باشد. روش مورد استفاده براي تحليل اسنادي داده ها كيفي بوده است. براساس يافته هاي پژوهش سلامت داراي 4بعد سلامت جسمي ، رواني، معنوي و اجتماعي مي باشد ويافته هاي تحقيق نشان داد كه نقش اسلام در سلامت جسمي : ايجاد رفتارهاي سالم وبهداشتي، افزايش طول عمر، كاهش ميزان مرگ ومير و ... مي باشد.نقش اسلام در سلامت روان نگرش مثبت نسبت به خود، رشد وتكامل و خودشكوفايي و... مي باشد.نقش اسلام در سلامت معنوي آرامش در سايه ايمان به پروردگار، ذكر، توكل و... ودرباره نقش اسلام در سلامت اجتماعي مي توان به انسجام و كنترل اجتماعي ، كاهش رفتارهاي نابهنجار و انحرافي، ايجاد يك نظام فكري مشترك و اصلاح جامعه و تغييرافكارناسالم اشاره كرد. بنابراين بين ابعاد مختلف سلامت بااعتقاد به توحيد رابطه مثبت وجود دارد به طوريكه باورهاي ديني مي توانند فرد را به سوي كمال وتعالي ودرنتيجه سلامت جسمي ، رواني ، معنوي و در نهايت سلامت اجتماعي برسانند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه