جايگاه و نقش اجتماعي زنان در عصر آل بويه

شناسه محتوا : 23987

1395/10/20

تعداد بازدید : 179

چكيده اين پژوهش بر آنست كه ، نقش و جايگاه اجتماعي زنان، در دوره آل بويه (320-447ق) را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد. بر اين اساس جايگاه و نقش زن در خانواده، حوزه علم وفرهنگ، فعايت هاي سياسي، خدمات اقتصادي و ديگر زمينه هاي اجتماعي كه مربوط به زنان سرزمينهاي تحت حاكميت آل بويه است، مورد توجه اين پژوهش قرار مي گيرد. اين رساله بر روي دو بخش استوار است. بخش اول شامل مباني و مفاهيم تحقيق، تاريخچه آل بويه و همچنين با توجه به جهاتي، مقايسه‌اي مجمل با سه حكومت مقارن با آل بويه صورت گرفته است. بخش دوم مهمترين قسمت اين پژوهش است،كه داري شش فصل مي‌باشد. فصول خانواده، فرهنگ، سياست، اقتصاد، حرمسرا و كنيزان. اين پژوهش چنين دست آوردهايي داشته است؛ نقش زن در خانواده بخصوص در تربيت فرزند و همچنين جايگاه او در عرصه‌هاي فرهنگ همچون ديانت و مذهب، نقش او در حوزه علم و ادب و هنر، پوشش، خدمات اجتماعي و امدادي مانند وقف و صدقه، سياست فرهنگي آل بويه در قبال زنان، تبه كاري و منكرات زنان و فعايت‌هاي سياسي، مانند حكومت و مشاوره با بانوان و خدمات اقتصادي كوچك و بزرگ، مثل فروشندگي، كشاورزي، دامداري، و در صنعت، فرش و گليم‌ بافي و ريسندگي و ديگر زمينه هاي اجتماعي، كه مربوط به زنان سرزمينهاي تحت حاكميت آل بويه، مورد توجه اين پژوهش قرار گرفته است. با توجه به تحقيقات انجام شده، زنان در همه حوزه‌هاي اجتماعي فعاليت و گاه تخصص داشته‌اند. اما نقش آنها در برخي زمينه‌ها مانند فرهنگ و بخصوص سياست، در خطوط تاريخ درخشيده و در برخي عرصه‌ها مورخين به خوبي زحمت و تلاش آنها را پوشش نداده‌اند. اين پژوهشبه روش إسنادي و تاريخي مورد توصيف و بررسي قرار گرفته است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : مجتهده امين