معیار های ارزیابی هفتمین جشنواره علامه حلی

شناسه خبر : 22540

1394/07/04

تعداد بازدید : 757

ارزیابی اجمالی

 

 

ردیف

شرح

امتیاز

1

معیارهای ظاهری

رعایت ساختار ظاهری *

15

2

شیوایی و رسایی

5

3

رعایت آیین نگارش

5

4

معیارهای محتوایی

تبیین دقیق مسأله

10

5

استفاده از منابع معتبر و متعدد

10

6

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

32

7

سازمان‏دهی و ترتیب منطقی مباحث

10

8

پرهیز از مطالب حاشیه‏ای و زائد

5

9

کیفیت جمع‏بندی و نتیجه‏گیری

8

جمع امتیاز

 
 
* توضیح:در مقاله؛ داشتن چکیده، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح و شفاف (هر کدام 3 امتیاز)
در پایان‏نامه؛ موارد فوق به همراه وجود فهرست مطالب (هر کدام 1.5 امتیاز) و رعایت ضوابط پایان‏نامه‏نویسی (6 امتیاز)
در کتاب؛ فهرست مطالب، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح و شفاف (هر کدام 3 امتیاز)

 

مقالات سطح 1

ردیف

معیارها

حداکثر

1     

رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـنتیجه ـارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2     

شیوایی و رسائی

5

3     

رعایت آیین نگارش

5

4     

تبیین دقیق مسأله

8

5     

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

6     

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

5

7     

استفاده از منابع معتبر و متعدد

6

8     

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

18

9     

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

2

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

3

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

6

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

10

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

5

14 

نقد و تولید علم

5+

15 

موضوعات بخش ویژه

1+

16 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

 

مقالات سطح 2

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1     

رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـنتیجه ـارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2     

شیوایی و رسائی

5

3     

رعایت آیین نگارش

5

4     

تبیین دقیق مسأله

8

5     

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

6     

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

4

7     

استفاده از منابع معتبر و متعدد

6

8     

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

9     

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

3

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

3

11 

روشمندی اثر(توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

6

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

8

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

5

14 

نقد و تولید علم

5+

15 

موضوعات بخش ویژه

1+

16 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی(ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

 

مقالات سطح 3

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1     

رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـنتیجه ـارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2     

شیوایی و رسائی

5

3     

رعایت آیین نگارش

5

4     

تبیین دقیق مسأله

6

5     

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

10

6     

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

3

7     

استفاده از منابع معتبر و متعدد

7

8     

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

9     

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

3

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

4

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

6

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

5

14 

نقد و تولید علم

5

15 

موضوعات بخش ویژه

1+

16 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

 
 

مقالات سطح 4

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1     

رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـنتیجه ـارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2     

شیوایی و رسائی

5

3     

رعایت آیین نگارش

5

4     

تبیین دقیق مسأله

6

5     

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

7

6     

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

2

7     

استفاده از منابع معتبر و متعدد

8

8     

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

9     

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

4

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

6

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

4

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

5

14 

نقد و تولید علم

7

15 

موضوعات بخش ویژه

1+

16 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

 
 
 

تحقیق پایانی سطح 2

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1       

رعایت ساختار ظاهری(چکیده، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح، فهرست مطالب و رعایت ضوابط پایان‏نامه‏نویسی)

15

2       

شیوایی و رسایی

5

3       

رعایت آیین نگارش

5

4       

تبیین دقیق مسأله و سؤالات اصلی و فرعی

6

5       

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

6       

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

5

7       

استفاده از منابع معتبر و متعدد

7

8       

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

9       

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

4

10    

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

4

11    

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

12    

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

8

13    

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

4

14    

نقد و تولید علم

5 +

15    

موضوعات بخش ویژه

1 +

16    

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10 -

 
 
 

پایاننامه سطح 3

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1       

رعایت ساختار ظاهری(چکیده، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح، فهرست مطالب و رعایت ضوابط پایان‏نامه‏نویسی)

15

2       

شیوایی و رسایی

5

3       

رعایت آیین نگارش

5

4       

تبیین دقیق مسأله و سؤالات اصلی و فرعی

7

5       

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

10

6       

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

3

7       

استفاده از منابع معتبر و متعدد

7

8       

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

9       

اهمیت مسأله (یا موضوع) و مبتنی بر نیاز بودن آن

4

10    

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

4

11    

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

4

12    

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

6

13    

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

4

14    

نقد و تولید علم

5

15    

موضوعات بخش ویژه

1 +

16    

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10 -

 
 
 

پایاننامه سطح 4

ردیف

معیارها

حداکثر

ارزشیابی

1       

رعایت ساختار ظاهری(چکیده، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح، فهرست مطالب و رعایت ضوابط پایان‏نامه‏نویسی)

15

 

2       

شیوایی و رسایی

5

 

3       

رعایت آیین نگارش

5

 

4       

تبیین دقیق مسأله و سؤالات اصلی و فرعی

7

 

5       

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

7

 

6       

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

2

 

7       

استفاده از منابع معتبر و متعدد

8

 

8       

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

 

9       

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

5

 

10    

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

6

 

11    

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

4

 

12    

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

4

 

13    

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

4

 

14    

نقد و تولید علم

7

 

15    

موضوعات بخش ویژه

1 +

 

16    

عدم رعایت اخلاق پژوهشی(ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10 -

 

 

 

 

کتاب سطح 1 و 2

 

ردیف

معیارها

حداکثر

ارزشیابی

1      

رعایت ساختار ظاهری (فهرست مطالب، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

 

2      

شیوایی و رسایی

5

 

3      

رعایت آیین نگارش

5

 

4      

تبیین دقیق مسأله یا موضوع

6

 

5      

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

 

6      

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

5

 

7      

استفاده از منابع معتبر و متعدد

6

 

8      

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

 

9      

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

3

 

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

3

 

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

 

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

8

 

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

4

 

14 

امتیازات ویژه (تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه‌آرایی و جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...)

3

 

15 

نقد و تولید علم

5 +

 

16 

موضوعات بخش ویژه

1 +

 

17 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10 -

 

 

 

 

کتاب سطح 3

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1      

رعایت ساختار ظاهری (فهرست مطالب، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2      

شیوایی و رسایی

5

3      

رعایت آیین نگارش

5

4      

تبیین دقیق مسأله یا موضوع

5

5      

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

10

6      

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

3

7      

استفاده از منابع معتبر و متعدد

7

8      

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

9      

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

3

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

4

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

4

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

6

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

4

14 

امتیازات ویژه (تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه‌آرایی و جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...)

3

15 

نقد و تولید علم

5

16 

موضوعات بخش ویژه

1 +

17 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10 -

 
 
 

کتاب سطح 4

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1      

رعایت ساختار ظاهری (فهرست مطالب، مقدمه، نتیجه‏گیری، فهرست منابع و ارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2      

شیوایی و رسایی

5

3      

رعایت آیین نگارش

5

4      

تبیین دقیق مسأله یا موضوع

5

5      

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

7

6      

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

2

7      

استفاده از منابع معتبر و متعدد

8

8      

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

9      

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

4

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

6

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

4

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

4

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

4

14 

امتیازات ویژه (تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه‌آرایی و جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...)

3

15 

نقد و تولید علم

 

7

16 

موضوعات بخش ویژه

1 +

17 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10 -

 
 
 
 

کتاب ترجمه

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1      

اتقان و اعتبار علمی اثر ترجمه شده (اصل اثر)

10

2      

اهمیت اثر و مبتنی بر نیاز بودن آن

10

3      

میزان درک صحیح مترجم از متن

20

4      

معادل‏یابی واژگان، اصطلاحات، تعابیر، کنایه‏ها، تمثیلات و...

20

5      

شیوایی، رسایی و رعایت نثر امروزی

15

6      

ویرایش و رعایت آیین نگارش

10

7      

توضیحات و تعلیقات مناسب

10

8      

امتیازات ویژه (تیراژ، نوبت چاپ، طرح جلد، صفحه‏آرایی و جذابیت ظاهری، داشتن فیپا، فونت و...)

5

 
 

کتاب تصحیح

 

ردیف

معیارها

حداکثر

1      

قابلیت علمی

10

2      

میزان تسلط مصحح بر موضوع

10

3      

اهمیت و مبتنی بر نیاز بودن اثر(متن مصحّح)

4

4      

قدمت متن مصحِّح و دشواری تصحیح آن 

8

5      

انتخاب مناسب نسخه اصلی و بدل‏های معتبر

12

6      

فهم صحیح نسخه اصلی و ضبط دقیق نسخه بدل‏ها

10

7      

استخراج تعلیقات و پانوشت‌های فنی و علمی افزون بر تصحیح

10

8      

مقدمه جامع مصحِّح(شرح‏حال مؤلف، جایگاه کتاب، معرفی نسخه‌های خطی و نسخه مورد اعتماد)

10

9      

فهرست‏نویسی و عنوان‏بندی مناسب

10

10 

ویرایش و رعایت آیین نگارش

12

11 

امتیازات ویژه(صفحه‌آرایی، چاپ مطلوب، نداشتن غلط چاپی)

4

12 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی(ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین، مؤلفین و...)

10-

 

 

 

اخبار مرتبط