معیار های ارزیابی چهارمین فراخوان رشد

شناسه خبر : 22537

1394/09/01

تعداد بازدید : 698

مقالات سطح 2

ردیف

معیارها

حداکثر امتیاز

1     

رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـنتیجه ـارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

2     

شیوایی و رسائی

5

3     

رعایت آیین نگارش

5

4     

تبیین دقیق مسأله

8

5     

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

12

6     

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

4

7     

استفاده از منابع معتبر و متعدد

6

8     

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

20

9     

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

3

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

3

11 

روشمندی اثر(توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

6

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

8

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

5

14 

نقد و تولید علم

5+

15 

موضوعات بخش ویژه

1+

16 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی(ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

 

مقالات سطح 3

 

ردیف

معیارها

حداکثر

رعایت ساختار ظاهری اثر (چکیده ـ مقدمه ـ منابع ـنتیجه ـارجاع‏دهی واضح و شفاف)

15

شیوایی و رسائی

5

رعایت آیین نگارش

5

تبیین دقیق مسأله

6

سازماندهی و ترتیب منطقی مباحث

10

پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و زائد

3

استفاده از منابع معتبر و متعدد

7

کیفیت تجزیه و تحلیل مطالب و صحت استدلال

21

اهمیت مسأله (یا موضوع)و مبتنی بر نیاز بودن آن

3

10 

نوآوری در تنظیم مطالب و ارائه محتوا

4

11 

روشمندی اثر (توصیفی، تطبیقی، تحلیلی و...)

5

12 

عبارت‏پردازی توسط نویسنده

6

13 

کیفیت نتیجه‏گیری و جمع‏بندی

5

14 

نقد و تولید علم

5

15 

موضوعات بخش ویژه

1+

16 

عدم رعایت اخلاق پژوهشی (ادب در نقد، تواضع علمی، احترام به محققین و مؤلفین و...)

10-

 

 

 

 

اخبار مرتبط