نقش پرچم و پرچمدار در جنگ هاي امام علي (ع) و حسنين (ع)

شناسه محتوا : 35077

1399/05/09

تعداد بازدید : 8

استفاده از پرچم هاي صلح و جنگ از زمان باستان در بين قبايل رايج بوده است و پرچمداري همواره يكي از منصبهاي مهم در بين اعراب بوده است كه در جنگها بسيار بدان افتخار ميكردند، چرا كه پرچم نشانه همبستگي در عمل و اتحاد در شعار محسوب مي شده است. اهميت پرچم به اندازه اي بود كه هرگاه پرچم از دست پرچمدار ميافتاد، براي لشگر نوعي شكست محسوب ميشده است چونكه پرچم سمبل اتحاد و تمايز در جنگها بهشمار ميرفته است. از سيرۀ عملي بزرگان دين نيز فهميده ميشود كه نسبت به پرچم و پرچمداري توجه فراواني داشتهاند. اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) دربارۀ اهميت حفظ آن توسط سربازان اسلام ميفرمايند: «هرگز پرچمتان را از جاي خويش حركت نداده و دور آن را خالي نكنيد و آن را جز بهدست شجاعانتان نسپاريد». زيرا اگر پرچم از دست پرچم دار مي افتاد نوعي شكست محسوب مي شده است در اين در اين پايان نامه بر اساس ياداشت برداري از منابع مختلف تاريخي موضوعات مربوط به پرچم شناسايي شده و سعي بر آن شده نقش و جايگاه پرچم در جنگ هاي مورد برسي قرار گرفته و كه نقش پرچمدار در در پيروزي و روحيه بخشي حفظ انسجام و اتحاد و پيشروي و همچنين شكست سپاه داراي اهميت بسزايي بوده و ارتباط مستقيم داشته است
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه