آسيب شناسي رفتاري آمران به معروف و ناهيان از منكر و راه هاي اصلاح آن از ديگاه قرآن و عترت

شناسه محتوا : 24536

1396/11/17

تعداد بازدید : 58

اين پژوهش، با رويكرد توصيفي، تحليلي و با هدف مطالعه و شناخت آسيب¬هاي رفتاري آمران و ناهيان، تدوين يافته است. امر به معروف و نهي از منكر، يكي از اركان اسلام و ضامن بقاي ارزش-هاي متعالي و اخلاقي در جامعه است، در حيطه امر به معروف و نهي از منكر، آمران و ناهيان يكي از اركان آنها هستند كه در آيات و روايات جايگاه والايي دارند. سؤال اين است كه در رفتار آمران و ناهيان چه آسيب هاي وجود دارد و راههاي اصلاحي آنان چيست؟ يافته¬هاي اين پژوهش، حاكي از اين است كه شناخت آسيب¬هاي رفتاري در حقيقت به جايگاه و نقش ايشان در جامعه در جهت نهادينه شدن ارزش¬ها و رفع نقص¬ها و ضعف¬ها باز مي¬گردد. تعارض در گفتار و كردار عدم تعهد و بي موالاتي آمران و ناهيان و... از موارد آسيب¬هاي رفتاري، پيرامون شيوه¬هاي رفتاري و گفتاري مستقيم است و برخي مربوط به مطالعه و شناخت آسيب هاي رفتاري غيرمستقيم، درباره شخصيت و اخلاق آمران مي باشد، مانند؛ علم عالم بي عمل، ريا، تكبر و... در حيطه امر و نهي است. بنابراين، شناخت آسيب¬هاي رفتاري آمران و ناهيان و بررسي آسيب¬هاي آنان در حيطه امر و نهي، براي آسيب¬زدايي و رفع ضعف¬ها ضرورت دارد و از طرفي بي¬توجهي به شاخص¬هاي آسيب¬مند در زمينه اخلاق و معرفت، چالش هاي فرا روي آمران و ناهيان در فرايند امر و نهي محسوب مي¬شود كه ممكن است در انحراف جامعه نقش¬آفرين باشند. بهترين راه آسيب¬زدايي، شناخت آسيب¬ها و متخلق شدن آمران و ناهيان به صفاتي مانند: هماهنگ بودن حرف و عمل، بصيرت و آگاهي، صبر و اراده قوي...و به كارگيري شيوه¬هاي مؤثر در حيطه امر و نهي، اعم از (گفتاري، رفتاري، نوشتاري) كه عبارتند از: گفتار نرم، اختصار در بيان موضوع، تكرار و تداوم امر و نهي و... است، كه باعث توسعه و گسترش فضايل و ارزش¬هاي اخلاقي انساني، و نفي ضد ارزش¬ها در جامعه خواهد بود.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : فارس
  • : گراش
  • : الزهراء«س»