حقوق معنوي شهروندي از منظر قران و روايات

شناسه محتوا : 36997

1401/04/03

تعداد بازدید : 52

چكيده شهروندي به عنوان يك پايگاه و نقش اجتماعي مدرن و فراگير، مجموعه‌اي بهم پيوسته از وظـايف برابـر همگاني، ناظر به احساس تعلّق معنوي اجتماعي به جامعه و مؤثّر در مشاركت همگـاني بـه همـراه برخـورداري عادلانـه و منصفانه ي تمام اعضاي جامعه از مزايا، منـابع و امتيازهـاي فـارغ از تعلّقـات نـژادي، قـومي، طبقـاتي، فرهنگـي و مذهبي است. از طرف ديگر حقوق معنوي شهروندي يكي از موضوعات مهم در جامعه است كه بايد در راه آن تلاش نمود. اسلام به عنوان دين كامل الهي براي همه عرصه‌‌هاي زندگي بشر برنامه دارد يكي از اموري كه در آموزه‌‌هاي ديني براي آن، برنامه جامع ارئه شده، ‌فرهنگ‌سازي حقوق معنوي شهروندي در جامعه اسلامي است. گفتار و كردار معصومان  هم به جنبه‌‌هاي مختلف آن سفارش و تأكيد دارد. بنابراين، با الگوگيري از سيره و روش آن بزرگواران مي‌‌توان دقيق‌ترين و بهترين راهكارها مانند مشاركت و مسئوليت‌پذيري مردم، بصيرت افزايي، مدارا، برنامه ريزي، مشورت با اهل خبره و تشكيل محافل ارزشي را در اين موضوع ارائه داد. از آنجا كه تاكنون پژوهشي جامع در رابطه با چگونگي فرهنگسازي حقوق معنوي شهروندي در جامعه تدوين نشده است، انجام اين تحقيق ضرورت دارد. اين نوشته تلاش نموده برخي از مهمترين راهكارهاي رسيدن به حقوق معنوي شهروندي و‌‌نقش‌آفريني مردم و نهادهاي فرهنگي از ديدگاه اسلام را ارائه نمايد. روش اين تحقيق به صورت كتاب‌‌خانه‌‌اي بوده و از ابزارهاي نوين مانند نرم افزارهاي علم اسلامي نيز بهره گرفته شده است. اين پژوهش در دو بخش ابتدا به كليات و مفاهيم پرداخته و سپس در بخش دوم برخي راهكارهاي فرهنگسازي در جامعه را ارائه مي‌دهد. كليدواژه‌: حقوق، حقوق معنوي، فرهنگ، شهروندي، اجتماع.  
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : اصفهان - اصفهان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه الزهراء «علیها السلام»