كودك همسري از منظر فقه شيعه

شناسه محتوا : 35463

1400/01/18

تعداد بازدید : 10

چكيده : وقوع ازدواج در سنين پايين وكودكي كه با عنوان ازدواج زود هنگام يا پديده ي كودك همسري مطرح مي گردد به ازدواجي اطلاق مي شود كه زوجين يا يكي از آنها به سن 18 سالگي نرسيده است. پديده كودك همسري در اثر عوامل متعددي مانند : فقر، رويِّه هاي فرهنگي وسنَّتيِ حاكم بر جوامع بشري ، بي سوادي ، نابرابري جنسيَّتي ، ناامني و... در بسياري از نقاط جهان وبه خصوص در نقاطي از كشور ما به صورت گسترده رواج يافته است كه منجر به افزايش نرخ مرگ و مير مادران و نوزادان ، مشكلات بهداشتي وآسيبهاي روحي و رواني ،گسترش ميزان طلاق وعدمِ تربيتِ صحيح ِنسل آينده ، شده است. در فقه اماميّه با قيد وجوب اذن وليِّ كودك ، رعايت مصلحت وعدم مفسده براي كودك وبا لحاظ شرايط خاص مثل ؛ تضمين مهريِّه، ، حرمت ازدواج ، حرمت نزديكي با زوجه ي صغيره وتعيين مجازات در صورت نزديكي با زوجه ي صغيره ، وجوب پرداخت نفقه ي زوجه ي صغيره ، توارث بين صغيرين و عدم اختيار بر فسخ نكاح صغيرين و... مشروعيَّت وجواز اين نوع ازدواج تأييد شده است. پايان نامه ي پيش رو در صدد بررسي كودك همسري از منظر فقه اماميّه است. واژگان كليدي :كودك ، نكاح صغيره ، فقه اماميّه ، حقوق خانواده
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : سمنان
  • : سمنان
  • : سمنان - سمنان - مرکز تخصصی عصمتیه