ترجمه و تحليل سوره مباركه يوسف از تفسير روح المعاني آلوسي

شناسه محتوا : 29112

1397/12/04

تعداد بازدید : 66

يكي از راه¬هاي ارتباط بين علوم مختلف ترجمه مي¬باشد كه امروزه با گستردگي اسلام و پيشرفت مسلمانان، ضرورت ترجمه متون مذهبي كه پژوهشگران و انديشمندان را به سوي آگاهي بيشتر بر علوم اسلامي رهنمون مي¬گردد بيش از پيش احساس مي¬گردد. دانشمندان مسلمان از قرون اول هجري به امر تفسير قرآن مجيد اهتمام ورزيدند و متناسب با شرايط جامعه به اين مهم پرداختند تا در پرتو آن به اسرار و رموز قرآن، اين معجزه الهي كه به زبان عربي نازل شده است، دست يابند. كتب تفسيري فراواني به زبان هاي مختلف در اين زمينه نوشته شده كه بسياري از آنان به زبان فارسي ترجمه نگرديده است. يكي از اين كتب، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني تأليف نويسنده اهل سنت ، سيد محمود آلوسي است كه در آن به نام سوره، مكي يا مدني بودن، تفسير آيه به آيه و كلمه به كلمه، توجه به ادبيات، قرائت، مناسبت بين آيات و سور، اسباب نزول، استشهاد به اشعار عرب در مباحث لغوي و ادبي پرداخته است. از آنجا كه اين تفسير بيان¬گر آراء بسياري از مفسران اهل سنت مي¬باشد و مي¬تواند منبع مفيدي فرا روي پژوهشگران شيعه قرار گيرد، لذا به ترجمه بخشي از اين كتاب يعني ترجمه تفسير سوره مباركه يوسف كه معروف به "أحسن القصص" است پرداخته شد. در پايان نيز يك فصل به بررسي و تحليل نظرات مفسران شيعي معاصر در مورد برخي از آيات مانند 24، 42 و 53 از اين سوره اختصاص داده شده است. كليد واژه: ترجمه، روح المعاني، سوره يوسف، فراموشي انبياء، گوينده جمله ماأبري نفسي، عصمت انبياء، مخلَص
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : چهار محال و بختیاری
  • : شهرکرد
  • : چهار محال و بختیاری - شهرکرد - مرکز تخصصی معصومیه - سطح سه