شکنجه از دیدگاه فقه فریقین

شناسه محتوا : 28983

1397/12/04

تعداد بازدید : 100

شكنجه يكي از سخت ترين مجازاتهايي است كه همواره در طول تاريخ بشر از سوي حاكمان جور براي رسيدن اهداف خود بر انسانها وارد مي كردند، در اسلام با روي كار آمدن حكام ظالم بني اميه و بني عباس شكنجه انسانهاي بي گناه به ويژه شيعيان رايج بود، در دهه هاي اخير هم علي رغم وجود قوانين بين المللي بر منع شكنجه همچنان دولتها براي منافع خود از اين ابزار استفاده مي كنند. از آنجايي كه مساله پژوهش از مباحث بسيار مهم حقوق بشر مي باشد، اما با اين حال بسياري از فقها به اين مساله به صورت گذرا و كوتاه و در ضمن مباحثي چون جهاد، تعذيب، تعزيرو ....پرداخته اند، لذا با اين هدف كه مباحث شكنجه به صورت مستقل مورد بررسي قرار گيرد كار پژوهشي خود را آغاز كرده ، همچنين ضرورت اين بحث هم ناشي از آن است كه امروزه با توجه به رخدادهاي كنوني بين المللي و حقوق بشري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق متهمان و اسيران و مجرمان بررسي اين مسأله احساس مي شود چرا كه دشمنان اسلام، برخي از افراد كم اطلاع، اسلام را دين و قرآن را كتاب خشونت معرفي كرده اند، به علاوه برخي افراد به ظاهر مسلمان و گروهكهاي تكفيري به نام اسلام دست به يكسري اقدامات غير انساني مي زنند و افعال خود را به پيامبر استناد مي كنند.پس براي مبرا داشتن ساحت مقدس پيامبر از اينگونه رفتار و همچنين آگاهي دادن به مردم و معرفي چهره واقعي اسلام اين پژوهش ضرورت دارد. بنابراين، اين پژوهش در پي آن است كه حكم شكنجه(متهم، مجرم، اسير) و مباحث مربوط به آن را در فقه فريقين به روش كتابخانه اي و با تكيه بر منابع اصيل اسلامي مورد بررسي قرار دهد و به نتايجي هم دست يافته است از جمله اين كه شكنجه اين افراد ممنوع است، اقرار ناشي از شكنجه نافذ نيست، زيرا اسلام دين عزت و كرامت انساني است و هر گونه ظلم و ستم نه تنها به خويش، بلكه نسبت به ديگران هم منع شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : همدان
  • : همدان
  • : همدان - همدان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک - سطح سه