لیست پژوهشگران هسته ها

شناسه نوشته : 10405

1393/03/11

تعداد بازدید : 5402

 لیست پژوهشگران هسته ها
لیست پژوهشگران هسته ها
لیست پژوهشگران هسته ها
 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
استان
      1.             
اکرم عشقی
آذرشرقی
      2.             
آمنه رمه پرور
آذر شرقی
      3.             
بنت الهدی پور محمدی
آذرشرقی
      4.             
الناز حسینعلی زاده
آذر غربی
      5.             
زینب دیندار
اردبیل
      6.             
عزیزه بهاری
اردبیل
      7.             
حبیبه شاهنده
اردبیل
      8.             
سارا ساویز
اردبیل
      9.             
لیلا صالحی
اردبیل
 10.             
زهراموسوی
اصفهان
 11.             
زهره عنایتی خرزوقی
اصفهان
 12.             
صدیقه غفوری
اصفهان
 13.             
مریم پناهی
اصفهان
 14.             
حوری رضازاده
البرز
 15.             
سرور عباسی
ایلام
 16.             
شیرین شهامتی فرد
بوشهر
 17.             
حوریه کمیزی
تهران
 18.             
گیتی صادق چی
تهران
 19.             
سمیه صیادی
تهران
 20.             
عذرا خلیلی
تهران
 21.             
طاهره قاسمی
چهار محال
 22.             
زیبا عزیزی
خوزستان
 23.             
زهره امیدی پور
خوزستان
 24.             
اعظم خورسی
سمنان
 25.             
مریم عابدی
سمنان
 26.             
فاطمه شکری
سمنان
 27.             
فاطمه خسروی حقیقی
فارس
 28.             
نجمه زارعی
فارس
 29.             
نجمه رضوی
فارس
 30.             
ام البنین فیروزی
قزوین
 31.             
فاطمه کاظمی آرانی
قم
 32.             
طیبه سترگ
قم
 33.             
لیلا راثی
      قم
 34.             
سیران کهریزی پور
قم
 35.             
لیلا مهرپور
قم
 36.             
شهلا شکرالهی
قم
 37.             
جمیله لحاظی
قم
 38.             
معصومه درویشی
قم
 39.             
لیلا حیدری
قم
 40.             
مرحمت محمدی
قم
 41.             
مهدیه صادقی
قم
 42.             
معصومه فتحی
کرمان
 43.             
نرجس فیروزابادی
کرمان
 44.             
ایران محمد آبادی
کرمان
 45.             
بتول حسینی نژاد
کرمان
 46.             
لیلا یعقوبی
کرمانشاه
 47.             
فرهناز سهرابی سمنگانی
کرمانشاه
 48.             
نسرین فتاحی
کرمانشاه
 49.             
پریناز رومینا
کهکیلویه و
 50.             
عادله کشمیری
گلستان
 51.             
مریم دوست محمدیان
گلستان
 52.             
سهیلا صیادی
گیلان
 53.             
مریم درویشی
لرستان
 54.             
اعظم قنبری
لرستان
 55.             
فاطمه کاردل
مازندران
 56.             
بنت الهدی جعفر زاده
مازندران
 57.             
منصوره غلامی
مرکزی
 58.             
لیلا ایمانی راد
مرکزی
 59.             
لیلا حسین خانی
مرکزی
 60.             
مژگان ساجدی
مرکزی
 61.             
صنوبر احترامی
هرمزگان
 62.             
میناصمدی
هرمزگان
 63.             
شمسی کرمی نامیوندی
هرمزگان
 64.             
راضیه سلطان عباسی
هرمزگان
 65.             
کبری صادقی
همدان
 66.             
رضوان یعقوبی
همدان
 67.             
فاطمه ابوطالبی
یزد
 68.             
مریم حاجیاسماعیلی
یزد
 69.             
فاطمه ابوالحکیمی
یزد
 70.             
حمیده جاودانی بلور
آذرشرقی
 71.             
زینب دیندار
اردبیل
 72.             
زهراموسوی
اصفهان
 73.             
حوریه کمیزی
تهران
 74.             
طاهره قاسمی
چ.ب
 75.             
زیبا عزیزی
خوزستان
 76.             
سهیلامرادی
سمنان
 77.             
اعظم خورسی
سمنان
 78.             
فاطمه خسروی حقیقی
فارس
 79.             
معصومه فتحی
کرمان
 80.             
فرهناز سهرابی سمنگانی
کرمانشاه
 81.             
منصوره غلامی
مرکزی
 82.             
لیلا ایمانی راد
مرکزی
 83.             
لیلا حسین خانی
مرکزی
 84.             
مژگان ساجدی
مرکزی
 85.             
مریم درویشی
لرستان
 86.             
شمسی کرمی
هرمزگان
 87.             
میناصمدی
هرمزگان
 88.             
پروانه نخعی سر
یزد
 89.             
نجمه رضوی
فاس
 90.             
فاطمه کاردل
مازندران
 91.             
گیتی صادق چی
تهران
 92.             
سمیه صیادی
تهران
 93.             
حوری رضازاده
البرز
 94.             
اعظم قنبری
لرستان
 95.             
صنوبر احترامی
هرمزگان
 96.             
زهره عنایتی خرزوقی
اصفهان
 97.             
صدیقه غفوری
اصفهان
 98.             
سمیه عاقل نهند
آذرشرقی
 99.             
آمنه رمه پرور
آذرشرقی
100.             
لیلا صالحی
اردبیل
101.             
شیرین شهامتی فرد
بوشهر
102.             
فاطمه کاظمی آرانی
قم
103.             
طیبه سترگ
قم
104.             
زهرا حامدی
چهار محال و بختیاری
105.             
مریم عابدی
سمنان
106.             
فاطمه شکری
سمنان
107.             
نجمه زارعی
فارس
108.             
ام البنین فیروزی
قزوین
109.             
فاطمه سادات سید قوامی
قزوین
110.             
شمسی کرمی نامیوندی
هرمزگان
111.             
اکرم اصغری حسین پور
البرز
112.             
کبری صادقی
همدان
113.             
نرجس فیروزابادی
کرمان
114.             
الناز حسینعلی زاده
آذرغربی
115.             
لیلا صالحی
اردبیل
116.             
زهره امیدی پور
خوزستان
117.             
مرضیه توکل نژاد
خوزستان
118.             
پریناز رومینا
ک.ب
119.             
مریم صالحی
چ.ب
120.             
بنت الهدی پور محمدی
آذرشرقی
121.             
عزیزه بهاری
اردبیل
122.             
حبیبه شاهنده
اردبیل
123.             
سارا ساویز
اردبیل
124.             
مریم پناهی
اصفهان
125.             
سرور عباسی
ایلام
126.             
زهرا پشتو
خوزستان
127.             
ام البنین فیروزی
قزوین
128.             
ایران محمد آبادی
کرمان
129.             
لیلا یعقوبی
کرمانشاه
130.             
بیتا تیموری
کرمانشاه
131.             
عادله کشمیری
گلستان
132.             
محبوبه نصرتی زاده
گلستان
133.             
سهیلا صیادی
گیلان
134.             
عذرا قاسم آیادی حسینی
مرکزی
135.             
راضیه سلطان عباسی
هرمزگان
136.             
رضوان یعقوبی
همدان
137.             
فاطمه ابوطالبی
یزد
138.             
نرگس بخت نما
یزد
139.             
مریم علیزاده
مازندران
140.             
لیلا راثی
      قم،ک
141.             
سیران کهریزی پور
قم
142.             
لیلا مهرپور
قم
143.             
شهلا شکرالهی
قم
144.             
جمیله لحاظی
قم
145.             
معصومه درویشی
قم
146.             
لیلا حیدری
قم
147.             
مرحمت محمدی
قم
148.             
مهدیه صادقی
قم
149.             
زهراموسوی
اصفهان
150.             
اعظم خورسی
سمنان
151.             
فرهناز سهرابی سمنگانی
کرمانشاه
152.             
منصوره غلامی
مرکزی
153.             
لیلا حسین خانی
مرکزی
154.             
مژگان ساجدی
مرکزی
155.             
مریم پناهی
اصفهان
156.             
فاطمه ابوطالبی
یزد
157.             
ایران محمد آبادی
کرمان
158.             
سارا ساویز
اردبیل