مدرسه علمیه عالی تخصصی امام حسین علیه السلام

یزد-نشست علمی با عنوان « رابطه علوم تجربی و تفسیر علمی قرآن » را با حضور دکتر محمدمهدی خواجه پور

شناسه خبر : 106469

1400/02/13

تعداد بازدید : 2

یزد-نشست علمی با عنوان « رابطه علوم تجربی و تفسیر علمی قرآن » را با حضور دکتر محمدمهدی خواجه پور
مدرسه علمیه عالی تخصصی امام حسین علیه السلام یزد نشست«رابطه علوم تجربی و تفسیر علمی قرآن» را برگزار نمود.

مدرسه علمیه عالی تخصصی امام حسین علیه السلام یزد، نشست علمی با عنوان « رابطه علوم تجربی و تفسیر علمی قرآن » را با حضور دکتر محمدمهدی خواجه پور استاد مقطع سطح4 برگزار نمود.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی نسبت علوم تجربی با تفسیر علمی قرآن بود.

محمدمهدی خواجه پور گفت: تفسیر قرآن به شکل علمی یک ضرورت است اما این تفسیر باید بر اساس معیارها و قواعد درست صورت گیرد. ضوابط متعددی در تفسیر علمی قرآن وجود دارد که از جمله آنها استفاده صحیح از گزاره های علم تجربی در این زمینه است. به گونه ای که خطا در این زمینه مفسر را به مسیر اشتباه و تحریف قرآن می اندازد.

در ادامه استاد تفسیر حوزه خواهران به معیارهای خاص روش تفسیر علمی و موضع قرآن در قبال علم تجربی اشاره داشت. او گفت: اگر گزاره ای از علوم تجربی،  یقینی و قطعی بود، می توان قرآن را بر اساس آن تفسیر کرد، اما اگر به صورت نظریه  پذیرفته شده در علم بود، تنها می توان به صورت احتمالی بیان کرد که شاید این آیه اشاره به این مطلب علمی باشد اما نمی توان به طور قطعی آن مطلب را به قرآن نسبت داد; چرا که این گزاره قطعی نیست، همچنین اگر گزاره علم تجربی به صورت فرضیه احتمالی در علم باشد و هنوز مورد پذیرش عموم جامعه علمی قرار نگرفته و قطعی نشده، نمی توان قرآن را بر اساس آن تفسیر نمود، زیرا فرضیه در معرض تغییر است.

خواجه پور استاد دانشگاه و سطح 4 حوزه خواهران در پایان گفت: در تفسیرعلمی لازم استدلالت ظاهر آیه قرآن بر مطلب علم تجربی مورد نظر روشن باشد و تحمیلی بر آیه صورت نگیرد . یعنی در تفسیر علمی باید تناسب ظاهر آیه با مسائل علمی مورد نظر رعایت شود، به طوری که معانی الفاظ و جملات آیه، قواعد ادبیات عرب، سیاق و قرائن با آن گزاره علمی همخوان باشد و نیاز به تحمیل نظر بر آیه نباشد. تفسیر علمی، وقتی صحیح است که علوم تجربی در استخدام فهم و تبیین و تفسیر قرآن قررا گیرند نه اینکه بخواهیم علوم را از قرآن استخراج کنیم و یا نظریات علمی را بر قرآن تحمیل نماییم.