شيوه هاي كارامد دعوت به نماز در مدارس دخترانه ابتدايي

شناسه محتوا : 35489

1400/02/09

تعداد بازدید : 8

تربيت و نقش پذيري كودك از بدو تولد در خانواده آغاز مي شود و با ورودش به اجتماع كامل تر مي شود. مدرسه يكي از مهم ترين اجتماع هايي است كه تربيت و نقش پذيري در آن شكل مي گيرد. لذا مربي به راحتي مي تواند در سنين ابتدايي، مفاهيم و آموزههاي دين مبين اسلام را به دانش آموزان بشناساند و با به كارگيري ابزار و لوازم مناسب، تبليغ سودمند و مؤثري داشته باشد؛ خصوصاً در مورد دختران كه روحي لطيف و انعطاف پذير دارند. از آنجا كه نماز يكي از مهم ترين اصول مذهب و ستون دين ما است، لذا بايد براي داشتن جامعهاي مذهبي و شيعي، بنيان آن را از كودكي نهاد. هدف اين تحقيق، اشاعه فرهنگ نماز و جذب دختران مقطع ابتدايي از طريق تبيين ويژگي هاي كودكان ابتدايي و زمينه سازي براي جذب آنان به نماز است كه در اين تحقيق سعي شده به بيان راهكارها و روشهاي سودمند در تبليغ امر نماز براي دانش آموزان ابتدايي پرداخته شود. اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي و با بهرهمندي از منابع كتابخانهاي و تجربيات شخصي محقق در امر تبليغ نماز تهيه و تدوين گرديده است. اين پژوهش براي مبلغان و مربيان نماز كاربرد فراوان داشته و مباحث مهم و كارآمدي را در مورد شيوه ها و اصول دعوت دانش آموزان مقطع ابتدايي به نماز مطرح نموده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : مطالعات اسلامي زنان
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - موسسه آموزش عالی حوزوی رفیعه المصطفی