تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش معنوی وذهن اگاهی با میانجی گری تاب اوری در دانشجویان دختر پیام نور نوراباد(دلفان)

شناسه محتوا : 35014

1399/04/01

تعداد بازدید : 478

پدیدآورندگان
  • : تدوین
  • : دستاوردهای پژوهشی
  • : شانزدهمين جشنواره بانوي كرامت
  • : حسين حافظي