• میز گرد راه های افزایش ارتباط و تعامل طلاب با جامعه
  • برگزاری کرسی آزاد اندیشی متعه آری یا خیر ؟
  • همدان- برگزاری کارگاه  روش تحقیق


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳