• همدان نشست پژوهشی با عنوان تحریف های عاشورا مدرسه علمیه صدیقه کبری س
  • همدان دوره مهارت افزایی طرح نامه نویسی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳