• قم جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم مرضیه فامیل مداحیان از طلاب استان همدان
  • قم جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم معصومه عبدالملکی از طلاب استان همدان
  • قم جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم فاطمه عزیزی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳