نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

نشست علمي پژوهشي در مدرسه علميه عالي الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی و تخصصی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

نشست علمي پژوهشي در مدرسه علميه عالي الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

نشست علمی پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

جلسه دفاعيه پايان نامه با موضوع: (آثار فردی و اجتماعی آرامش قلب در قرآن و روایات )در گرگان برگزار شد.

جلسه دفاعيه پايان نامه با موضوع: (عفت کلام و نقش آن در روابط اجتماعی از منظر آیات و روایات)در گرگان برگزار شد.

جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار شد.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) نشســت آشنائــی با تشکــل های پژوهشــی (انجمــن های سطــح3) در تاریخ 18/7/97 برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی با عنوان هم اندیشی تشکل های پژوهشی در مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان، کارگاه مهارت افزائی پژوهشی طلاب سطح 3 این موسسه با موضوع آشنائی با نرم افزار ورد در تاریخ 14/9/97 توسط انجمن و فقه و اصول برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان، کارگاه مهارت افزائی پژوهشی طلاب سطح 3 برگزار شد.

کارگاه مهارت افزائی پژوهشی آشنائی با نرم افزار پژوهشیتوسط انجمن تفسیر و علوم قرآنی برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء(س)، انجمن تفسیر و علوم قرآنی این مدرسه نشستی با عنوان حلقه گفت و شنود با حضور معاون پژوهش مدرسه و طلاب این مدرسه در تاریخ 18/7/97 برگزار نمود.

اردوی علمی پژوهشی از طرف مدرسه علمیه عالی الزهراء(س) گرگان برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان اردوی علمی پژوهشی در تاریخ 13/9/97 در جنگل النگدره گرگان برگزار گردید.

بازدید علمی از دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان در تاریخ 19/7/97 و 21/7/97

به گزارش معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان، کارگاه مهارت افزائی پژوهشی طلاب سطح 3 این موسسه با موضوع آشنائی با نرم افزار ورد در تاریخ 14/9/97 توسط انجمن و فقه و اصول برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدسه علمیه عالی الزهراء (س) کارگاهی با عنوان آشنائی با منابع فقهی به مناسبت هفته کتاب در این مدرسه برگزار گردید.

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهرا (س)گرگان کارگاه آموزشی سامانه کتابداری مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران دراین مدرسه برگزارگردید.

جلسه توجیهی پیرامون تکمیل مقالات رشد 7در مدرسه علمیه الزهرا ء (سلام الله علیها)در تاریخ 1/8/97 برای طلاب پایه سوم برگزار شد .

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه عالی الزهراء (سلام الله علیها) گرگان، دومین کارگاه مهارت افزائی پژوهشی طلاب سطح 3 با عنوان مساله یابی برگزار شد.


نشانی پستی: قم،بلوارامين،كوچه ۵۱ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳