گلستان اردوی علمی پژوهشی
دوشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۷

گلستان اردوی علمی پژوهشی

گلستان - اردو پژوهشی
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

گلستان - اردو پژوهشی


نشانی پستی: قم،بلوارامين،كوچه ۵۱ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳