r اخبار پژوهشی استان یزدl

  • تجمل گرایی در روضه ها و آسیب شناسی روضه های شیک
  • جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح دو  در مدرسه علمیه خواهران الزهرا س یزد
  • «روانشناسی پژوهش خلاق»

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان یزدl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳