r اخبار پژوهشی استان یزدl

  • یزد تربیت جنسی فرزندان آری یا خیر؟ (با استناد به سند2030)
  • یزد دوره آموزشی کارگاهی «پژوهشگری در نگاه مرکز پژوهشگری»
  • دوره آموزشی -کارگاهی نرم افزار ویژه کتابداران و بازدید از کتابخانه مدرسه الزهرا-س- «به روایت تصویر»

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان یزدl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳