• کرمان  جلسه شورای علمی پژوهشی
  • کرمان دفاع از پایان نامه
  • کرمان شست توجیهی معاونین پژوهش مدارس علمیه خواهران استان کرمان


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳