• کرمان برگزاری نشست پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)بم
  • کرمان برگزاری نشست پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان
  • کرمان  جلسه شورای علمی پژوهشی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳