مصاحبه با سرکار خانم محمدی مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه کرمان

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم بهجت کردی از طلاب استان کرمان برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم زهرا پور صادقی از طلاب استان کرمان برگزار گردید.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳