پايگاه پژوهشي مديريت حوزه علميه خواهران استان چ و ب از برگزاري همايش ملي فقه و تربيت خبر داد:

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم فروزان شاه قلی قهفرخی از طلاب استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳