جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم مریم آهونبر از طلاب استان هرمزگان برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم طاهره مومنی گلشن از طلاب استان هرمزگان برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم محبوبه باقری از طلاب استان هرمزگان برگزار شد.


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳