معاون پژوهش مدرسه بنت الرسول الشتر از برگزاری کارگاه پژوهشی شیعه شناسی در این مدرسه خبر داد .

معاون پژوهش مدرسه بنت الرسول الشتر از برگزاری کارگاه نحوه نگارش تحقیق پایانی و مقاله نویسی در این مدرسه خبر داد .

معاون پژوهش مدرسه ریحانه الرسول نورآباد از بازدید طلاب از نمایشگاه کتاب شهرستان دلفان خبر داد .

r بانک آثار فراخوان های پژوهشی استان لرستانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳