• کردستان - فراخوان مقاله
  • اخذ مجوز نشريه تخصصي علوم قرآني ميثاق
  • قم حضور در نمايشگاه بزرگ قرآن و عترت

نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳