• فارس شروع دوره آموزش منبع شناسی   در مدرسه الزهرا س  آباده طشك
  • فارس ارگاه دو روزه آشنایی با روشهای مطالعه و یادگیری


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳