• زنجان نشست تخصصی کتاب حوزه با حضور نویسندگان
  • زنجان  نشست فصلی اعضای هسته های پژوهشی
  • زنجان نشست فصلی معاونان پژوهش حوزه علمیه استان


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳