• خوزستان نشست پژوهشی  مدرسه علمیه فاطمه الزهرا س آبادان
  • خوزستان دفاع تحقیق پایانی خانم بی بی زینب موسوی
  • خوزستان دفاع تحقیقات پایانی فاطمیه کارون


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳