جلسه دفاع از پایان نامه سطح 2 سرکار خانم فرحناز قربانی از طلاب استان تهران برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم زینب زارعیان بغداد آبادی از طلاب استان تهران برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 سرکار خانم گلرخ میر فارسی از طلاب استان تهران برگزار شد.

r بانک آثار فراخوان های پزوهشی استان تهرانl


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳