• بوشهر جلسه برنامه ریزی جشنواره مقاله نویسی هفته وحدت
  • بوشهر ایستگاه پژوهش در مؤسسه آموزش عالی معصومیه س راه اندازی شد
  • بوشهر دومین جلسه شورای پژوهشی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳