• نمایشگاه نرم افزارهای پژوهشی برگزار شد
  • برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع جایگاه حجاب طلاب در جامعه
  • کرسی آزاد اندیشی با موضوع اهمیت جایگاه طلبه در جامعه برگزار شد


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳