استان-البرز | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

r اخبار پژوهشی استان البرزl

  • یادداشتی در رابطه با نرم افزار رهاورد پژوهش

نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳