• آذر غربی كارگاه روش مطالعه و يادگيري ساعات پژوهشي فاطمه الزهرا سلماس
  • آذر غربی جلسه دفاعیه پایان نامه
  • آذر غربی دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳