آرشیو-بنر-های-پایگاه | معاونت پژوهش - مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
JavaScript chart by amCharts 3.21.12

آقاي دكتر ابراهيمي

گام دوم

منبع يابي

آقاي دكتر ابراهيمي

گام اول

موضوع يابي

 

 

 

 

آقاي دكتر ابراهيمي

پيوست شماره يك

منبع يابي تخصصي

آقاي دكتر سلطاني

پيوست شماره سه

نگارش علمی پیشرفته

آقاي دكتر طاهري

پيوست شماره دو

كاربرد اصطلاح نامه در پژوهش

آقاي دكتر طاهري

پيوست شماره چهار

جست و جوی منابع در اینترنت


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳