• آذر شرقی    برگزاری اولین جلسه رسمی کارگروه پایان نامه ها ی استان آذربایجان شرقی در رشته فقه و اصول
  • تقدیر از همکار و معاونان پژوهش مدارس علمیه استان آذر شرقی
  • آذر شرقی مصاحبه استانی


نشانی پستی: قم، انتهاي بلوارامين، نبش كوچه شماره ۵۱ ساختمان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران طبقه سوم

تلفن:۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۹

كدپستی: ۳۷۱۳۹۵۴۷۳۶

دورنگار: ۰۲۵۳۲۱۴۴۳۱۳