روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار

شناسه خبر : 98048

1399/08/24

تعداد بازدید : 337

امروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی، بلکه یک واجب دینی است. از همه بیشتر جوانان و نوجوانان باید احساس وظیفه کنند.      مقام معظم رهبری دامت برکاته

 

روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار مبارک