خوزستان کارگاه موسسه آموزش عالی الزهرا س اهواز

شناسه خبر : 95707

1399/06/25

تعداد بازدید : 4

خوزستان کارگاه موسسه آموزش عالی الزهرا س اهواز
برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی مورخ 99/6/23 و 99/6/22 در موسسه آموزش عالی الزهرا (س) اهواز به صورت حضوری

عنوان کارگاه :  پایان  نامه نویسی

محل برگزاری: موسسه ی آموزش  عالی  حوزوی  الزهراء(س)

زمان برگزاری: شنبه  22 /6/99  و یکشنبه:   3 2/6/99

شرکت کنندگان :  طلاب سطح  3 موسسه ی آموزش  عالی  حوزوی  الزهراء(س)  و طلاب  سطح 4

مسئول برگزار کننده : معاونت  پژوهش  سطح 3و4

استاد دوره:حجت الاسلام دکتر محمد خامه گر

فهرست مباحث بیان شده:

مرحلهاول : انتخاب موضوع پژوهش

 اقداماول : تعريف موضوع علمی پژوهشی

 اقدامدوم: معیارهای اصلی انتخاب موضوع علمی پژوهشی

 اقدامسوم:روش تعیین موضوع دریک رشته علمی خاص

مرحلهدوم: شناسایی منابع پژوهش

اقدام اول: شناسایی عناوین مرتبط باعنوان موضوع اصلی پژوهشی

اقدامدوم:مراجعهبهپایگاههای اینترنتی ‌شناساییكتاب‌های پژوهشی

مرحله سوم : تنظیم ساختارمباحث موضوع پژوهش

اقدام اول: شناسایی فهرست مطالب سه  منبع اصلی موضوع پژوهش

اقدام دوم : تهیه فهرست تفصیلی ازمنابع اصلی

اقدام سوم:استفاده ازعناوین‌کلی‌فهرست‌مطالب همه منابع پژوهشی

مرحله چهارم : تدوین طرح اجمالی وتفصیلی معرفی موضوع پژوهش

 اقداماول : روش تدوین طرح اجمالی پژوهش

اقدامدوم : روش تدوین طرح تفصیلی پژوهش

مرحله پنجم  :  انجا م اقدامات  تدوین متن پژوهشی

اقدام اول:  تنظیم کامل فهرست مطالب موضوع  پژوهشی

اقدام دوم  : تهیه فهرست جامع محتوای مطالب قابل تدوین

اقدام سوم  : تدوین متن نهایی به ترتیب فهرست مطالب