بازدید

بازدید از کتابخانه

شناسه خبر : 94462

1399/05/11

تعداد بازدید : 26

مازندران- بازدید از کتابخانه دانشگاه مازندران

بسم الله الرحمن الرحیم

اردوی آموزشی بازدید از کتابخانه در هفته پژوهش برگزار گردید.